REKRUTACJA 2018 - KPP Kraśnik

REKRUTACJA 2018

REKRUTACJA 2018

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Planowane przyjęcie do służby w 2018 roku: 20 marca -10 osób, 2 lipca -12 osób, 24 września -10 osób, 27 grudnia - 20 osób W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH: Oddział Prewencji Policji w Lublinie oraz komendy miejskie/ powiatowe Policji woj. lubelskiego

 • SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

  który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  korzystający z pełni praw publicznych,

  posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

  posiadający zdolność fizyczną   i    psychiczną   do   służby   w   formacjach    uzbrojonych, podległych    szczególnej

  dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

  •      dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji
  niejawnych.

  Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

  OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ w dniach wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 81-535-46-55.

  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 •         •         podanie o przyjęcie do służby w Policji,

 • •         wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,

 • •         dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • •         świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • •         książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).

  Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

  Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani, poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.):

  wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja,

  ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8 pkt.,

  wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione - 6 pkt.,

  wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4 pkt., -     wykształcenie   średnie   (ukończenie   liceum   ogólnokształcącego   lub   technikum   w   klasie,   w   której   nauczane

  były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania

  włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 4 pkt.,

  tytuł ratownika albo ratownika medycznego - 4 pkt.,

  uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt.,

  uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych

  oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej - 2 pkt.,

  prawo jazdy kategorii „A" lub „C"- 2 pkt.

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

  •         na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

  •         na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie (www.lubelska.policja.gov.pl)

  Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2017r., poz. 2067) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.).

  Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2018, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

  Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

   

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

pełniący obowiązki

inspektor Robert SZEWC

Pliki do pobrania